کابل افزایش طول USB Type-C اپل 50 سانتیمتری (0.5 متری)